Exteriors 4

En iniciar-hi els nostres treballs, l’any 2008, l’edifici no era gaire visible des del carrer, ja que la façana principal, a llevant, donava a un petit parc enjardinat els arbres del qual no permetien observar-la completament (fig. 2).

D’altra banda, la façana de migdia, que dóna al carrer del bisbe Urquinaona (fig. 3), més descoberta, correspon a un dels darrers cossos afegits a l’edifici original i ens priva de bona part de la visibilitat cap als elements més vistosos, com ara la torre de defensa o algunes de les finestres amb llindes motllurades. Les altres dues façanes restaven i encara avui resten amagades per altres construccions. La de tramuntana va quedar completament amagada per l’elevació del terreny sobre el qual hi havia, en iniciar la intervenció arqueològica, una pista de bàsquet i la de ponent per altres edificis que havien tingut relació amb la masia i que actualment romanen dins el recinte d’un club esportiu.

A finals del 2010, però, es van donar per acabades les obres d’arranjament de l’espai situat immediatament a llevant de can Roca de Baix i la construcció de la Biblioteca municipal situada al nord-est. Gràcies a aquelles obres, a hores d’ara es pot observar la façana principal del mas amb la distància suficient com per poder-ne distingir els diferents cossos (fig. 4), ja que on hi havia el jardinet d’entrada, avui hi ha una plaça. Així, és fàcil veure que la façana esta presidida per la torre de planta quadrangular, la qual presenta prou elements per comparar-la amb altres torres semblants esparses pel nucli antic de Castelldefels i per poder situar-la cronològicament. A la seva dreta es troba el que semblava una de les primeres construccions del mas, cosa que, com veurem, es va confirmar a través de la lectura dels paraments. És on es trobava l’accés principal a l’interior de l’edifici. A banda i banda d’aquestes dues construccions s’observen sengles cossos afegits. El de l’esquerra és l’esmentat més amunt, amb façana visible des del carrer del bisbe Urquinaona, el qual té, com a principals trets definitoris, dos grans arcs rebaixats a la planta baixa i cinc finestres acabades en arcs carpanells a la planta noble (fig. 3).

4 Les façanes de llevant i de migdia seran objecte d’una descripció més acurada en el capítol dedicat al desenvolupament dels treballs arqueològics, en resumir la seva lectura estratigràfica.

Contacte

Regidoria de Cultura
Ajuntament de Castelldefels
cultura@castelldefels.org